Kjøpsbetingelser

Kjøpsbetingelsene gjelder for alt salg av varer fra Helsevern AS til forbrukere ved salg fra nettbutikk. Ordrebekreftelse og bestilling utgjør sammen med disse betingelser det samlede avtalegrunnlaget for handelen.

Partene i avtalen Selger: Helsevern AS Postboks 19 4855 Froland

Helsevern AS har organisasjonsnummer 925 918 504

Adresse for retur av produkter: Direct House Arendal AS Bjørumsvegen 15 4820 Froland

Kundeservice: Henvendelser til kundeservice bes rettet til: support@helsevern.com

Kjøper: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen 

Produktet: Den varen som er bestilt 

 

Avtalen

Når bestilling er mottatt av Selger er avtalen bindende for begge parter. Selger sender ordrebekreftelse til Kjøper pr e-post som viser bestilte Produkt(er), pris og leveringsintervall. Kjøper er forpliktet til å kontrollere ordrebekreftelsen, og gi Selger beskjed straks dersom ordrebekreftelsen ikke stemmer med bestillingen. Vedlagt ordrebekreftelsen følger disse avtalevilkår og opplysninger samt skjema for angrerett. Avtalevilkårene kan endres uten varsel ved særlige behov og/eller pålegg fra offentlige myndigheter. Avtalen innebærer at Kjøper aksepterer oppdaterte/endrede avtalevilkår som ikke i vesentlig grad er ugunstige for kjøper. Nye avtalevilkår vil bli kunngjøres fortløpende på Selgers nettside og følger videre leveringer.

Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift. Helsevern tar et forbehold om prisfeil i nettbutikken. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. Vi gjør oppmerksom på at varer som er priset til kroner 0,- er en uheldig feil som dessverre kan oppstå i systemet. Vi gir naturligvis ikke vekk varer. 

 

 Levering
Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte og til det sted som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid som normalt er 3-5 arbeidsdager og senest 30 dager etter bestillingen er mottatt.

Om Helsevern IKKE kan levere innen avtalt tid, skal kjøper uten opphold informeres om årsaken til forsinkelsen og ny leveringstid. Kjøper har da rett til å heve kjøpet uten kostnad, kunne kreve at kjøpet blir oppfylt eller kreve erstatningsvare fra selger. Dersom kjøperen ikke godtar ny leveringstid, ved forsinket leveranse, tilbakebetales kjøpet innen 14 dager.

Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. 

 

Parter

Selger
Firmanavn: Helsevern as
Kontaktadresse: Bjørumsvegen 15, 4820 FROLAND
E-post: support@helsevern.com
Organisasjonsnummer: 925 918 504

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

 

Reklamasjon

Vi tilstreber en høy kvalitetssikring av våre varer. Skulle det allikevel være feil med forsendelsen må Kjøper ta kontakt med kundeservice så fort som mulig, i motsatt fall tapes rett til reklamasjon.  Reklamasjonsretten for Produktet er begrenset til angitt holdbarhetsdato

Dersom produktene har mangler kan du etter omstendighetene kreve retting, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves.

Mangelen må være vesentlig før heving kan foretas. Mangelen må foreligge når du får produktene i din besittelse.

Melding om mangler ved produktene overbringes oss skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget mangelen og senest innen to måneder.

HELSEVERN  AS vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Vi vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss eller vår servicepartner for inspeksjon eller feilretting.

Retten til å reklamere gjelder i to år etter fakturadato, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten for privatkjøp.

For firmakjøp gjelder egne regler.

OBS: reklamasjonskrav til HELSEVERN  AS kan kun rettes til oss dersom kjøpet er foretatt fra HELSEVERN AS, kjøpsdokumentasjon vedlegges alltid service- og retursendinger.

Vi bærer ikke ansvar for like produkter som er kjøpt andre steder, men vi hjelper gjerne med spørsmål, se oversikt og priser på www.helsevern.com

Selger tar forbehold om driftsstans, feilprising og feil i informasjon som skyldes forhold utenfor Selgers kontroll, herunder tekniske problemer, strømbrudd, overbelastning og sabotasje o.l. se også punkt om Force Majeure.

 

Betaling

Betaling via faktura må skje innen utløpet av forfallsdato som er angitt på faktura. Blir fristen overskredet vil Kjøper motta en betalingspåminnelse med varsel om inkasso og med et purregebyr pålydende kr 35,-. Betales ikke denne, oversendes kravet til inkasso. Renter og gebyrer vil bli tillagt i henhold til gjeldende norske regler og praksis. Finans2 følger opp alle betalinger på vegne av Selger. Befriende betaling kan kun skje ved betaling til den av disse som behandler betalingen.

 

Angrerett
Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene.
Angreretten utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom forbrukeren ikke har mottatt opplysning om at det foreligger angrerett og standarisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte seg av angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene, jf. angrettloven § 21 jf. § 8 førte ledd bokstav H. Angrerettskjema finner du her. 

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev). Jf. mønsteravtale utarbeidet av det felles kontraktsutvalget for Sparebankforeningens og Finansnæringens hovedorganisasjon – Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort – forbrukerforhold punkt 12 og mønstervilkår utarbeidet av Sparebankforeningen og Finansnæringens hovedorganisasjon for betalingskort punkt 11. 5 Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. 6 Personer under 18 år kan kun betale på de nevnte måter ettersom de ikke kan stifte gjeld jf. lov av 22. april 1927 om vergemål for umyndige (vgml.) § 2. Lov av 20. juni 2014 nr. 27 om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven).

Ved bruk av angreretten må varen sendes tilbake senest innen 14 dager fra den dagen melding om bruk av angreretten ble gitt. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Kunden er selv ansvarlig for å dekke returkostnadene.
Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig. Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt.

Undersøkelse av varen
Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 10. 

 

Adresseendring

Adresseendring må meldes til Selger så raskt som mulig. Det er Kjøpers ansvar å melde fra om flytting. Eventuelle kostnader tilknyttet forsendelser som er sendt uten at adresseendring er meldt, må dekkes av Kjøper. Adresse er support@helsevern.com

 

Markedsføring

Når du foretar et kjøp hos oss vil du motta nyhetsbrev/markedsføring for våre varer og tjenester via post, e-post, SMS eller andre medier du har oppgitt til oss. Du kan alltid gi oss beskjed om at du ikke ønsker ytterligere markedsføring ved å ta kontakt med oss.

 

Personopplysninger

Selger garanterer at bruk og oppbevaring av persondata vil bli behandlet konfidensielt og i henhold til personopplysningsloven. Vi oppbevarer ikke sensitiv konto eller kredittinformasjon. Personopplysninger vil utenfor Helsevern AS sitt konsernområde kun bli delt med Finans2; Direct House og andre markedsføringspartnere, da det er nødvendig for fakturering og betaling ved salg av fordringer. Selger forbeholder seg retten til å kontakte kunden med tilbud og nyheter. Kjøper har rett til innsyn i registrerte opplysninger. Vi viser også til vår personvernerklæring på våre nettsider.

 

Ansvar for feil

Selger er ansvarlig for at produktet tilsvarer det som er oppgitt i markedsføringen både i form av kvalitet på produkt og at kundene får det de er lovet. Selger er likevel ikke ansvarlig for at produktet passer for kunden.

 

Force majeure

Skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for Selger å oppfylle sine forpliktelser i denne avtalen, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure regnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke råder over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter. Det samme gjelder ved plutselig endring av krav til merking av produkter, varseltekster, salgsforbud eller beslutning fra myndigheter som påvirker markedet og produkter i negativ retning eller unormal nedgang i markedet.

Selger tar forbehold om driftsstans eller uriktige priser og informasjon, forårsaket av forhold utenfor vår kontroll, herunder tekniske problemer, som strømbrudd, overbelastning og sabotasje.

 

Lovvalg og verneting

Avtalen er underlagt norsk rett. Tvist mellom Kjøper og Selger skal søkes løst gjennom forhandlinger. Rett verneting er Arendal Tingrett

 

© 2020 Helsevern AS. Med enerett

Returadresse: Bjørumsvegen 15, 4820 Froland, Norway

E-post: support@helsevern.com

 

0
    0
    HANDLEKURV
    Din handlekurv er tomTilbake til Forsiden